time postOctober 10, 2013

Luyện thi Toeic – Từ vựng – Seamless

Từ vựng luyện thi Toeic – Seamless

[‘si:mlis]
Tính từ
  • không có đường nối, liền một mảnh
  • đúc, không có mối hàn (ống kim loại)

Categories Từ điển | Posted on October 10, 2013

Tags: