time postMay 30, 2018

MỘT GIỜ HỌC NÓI- THUYẾT TRÌNH NHÓM CỦA LỚP 7A1 CÔ ĐỖ DUNG.

32744219_591701451188215_986975788039405568_n

Một giờ học Nói- Thuyết trình Nhóm của lớp 7A1 Cô Đỗ Dung. Các con đã làm việc rất tuyệt vời. Giỏi lắm các con của cô!

31663955_591701461188214_5948252825598296064_n 32647398_591701464521547_3393030086599901184_n 32744219_591701451188215_986975788039405568_n

Categories Recent Announcement | Posted on May 30, 2018

Tags: