time postAugust 1, 2016

Bài tập về nhà lớp 8A1 ngày 31 tháng 7

16.5

Bài tập về nhà lớp 8A 1  ngày học 31/7.

” Viết đoạn văn theo chủ đề cô giao. Sau đó chọn ra danh sách 10 danh từ, 10 động từ, 10 tính từ trong bài và đánh dấu trọng âm của các từ đó. .”

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on August 1, 2016

Tags: