time postSeptember 29, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 28-9-2015

quotivee_1280x800_0016_A-journey-of-a-thousand-miles-must-begin-with-a-single-step.-

Bài tập lớp 8A2 ngày học 28-9-2015 gồm có:

– Hoàn thành các bài tập trong phiếu Câu điều kiện;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (5-10-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on September 29, 2015

Tags: