time postSeptember 15, 2015

Bài tập lớp 8A2 (2015-2016) ngày học 14-9-2015

quote-Pam-Brown-a-friendship-can-weather-most-things-and-349

Bài tập lớp 8A2 ngày học 14-9-2015 gồm có:

– Hoàn thành các phiếu bài tập trong phiếu Conditional Sentence;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (21-9-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on September 15, 2015

Tags: