time postMarch 21, 2015

Bài tập lớp 8A1 ngày học 20-3-2015

bigstock-Quote-Typographical-Background-50585618

Bài tập lớp 8A1 ngày học 20-3-2015 gồm có:

– Chép và dịch đề học sinh giỏi 90 câu. Nhớ kẻ bảng và gạch chân đáp án;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (27-3-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Categories Homework | Posted on March 21, 2015

Tags: